Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือบริการประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
   นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   สถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   - อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นายกมล เพชรน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 16)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 80)
นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 56)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 72)


ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
 
การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันสัญจร ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการศึกษนอกสถานที่-ศพด ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลอิปัน ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบัณทิตน้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันแม่ อบต.อิปัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ตำบลอิปัน ประจำปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557‏
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชัน ปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557‏
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 135)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
บ้านในฝันรีสอร์ท 341/2 หมู่1 ต.อิปัน อ.พระแสง จฺสุราษฎร์ธานี Wiang Sa, Surat Thani 84210 โทร 084-0614548
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ธรรมชาติรีสอร์ท-พระแสง หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 84210 โทร 080-6954076
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  แทรกเตอร์พระราชทาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
  ภาพกิจกรรม-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หนังสือสั่งการ คลิกที่นี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.อิปัน
saraban@eipun.go.th
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน
อบต.อิปัน
แบบคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน
/ร้องทุกข์
อบต.อิปัน
แบบคำร้องขอรับความ
ช่วยเหลือสาธารณภัย
อบต.อิปัน
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อบต.อิปัน
 
329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210โทรศัพท์ : 077-369130 โทรสาร : 077-369130
E-mail Address : saraban@eipun.go.th / 6841607@dla.go.th
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs