Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือบริการประชาชน
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   - อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่องประกาศการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 5) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 16) 30 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๘ บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 14) 30 ก.ค. 2563
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๘ บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 17) 21 ก.ค. 2563
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 13) 21 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 14) 17 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 14) 16 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 14) 16 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่องการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 20) 2 ก.ค. 2563
ติดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่สาม(เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) (ดู : 21) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่องการคำนวณราคากลางครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 20) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่องการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะหมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 14) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางสำหรับจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ดู : 16) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 16) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 23) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 20) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 36) 14 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล่นบ้านยูงทอง (ดู : 33) 12 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. เทอม 1/2563 (ดู : 36) 8 พ.ค. 2563
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 30) 1 พ.ค. 2563
ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ครั้งที่ ๒ (ดู : 34) 24 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 35) 24 เม.ย. 2563
ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 35) 17 เม.ย. 2563
ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 34) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 37) 16 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 36) 16 เม.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่สอง (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) (ดู : 39) 7 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 41) 1 เม.ย. 2563
ประกาศการคำนวณราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด (ดู : 41) 4 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 37) 27 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 38) 19 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 41) 14 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 41) 14 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 38) 14 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 38) 14 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 36) 13 ก.พ. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่หนึ่ง (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) (ดู : 43) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 47) 6 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 44) 6 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 42) 6 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 45) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 52) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 51) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 49) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำปีการศึกษา 2/2562) (ดู : 52) 14 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 54) 14 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่องการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 48) 14 พ.ย. 2562
ติดประกาศราคากลางจัดซื้อหินผุถมถนนสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ และสายซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 52) 13 พ.ย. 2562
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำปีการศึกษา 2/2562) (ดู : 53) 12 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 52) 12 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2562 (ดู : 44) 29 ต.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายควนกลาง ชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 59) 11 ก.ย. 2562
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย (ดู : 59) 21 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย (ดู : 54) 21 ส.ค. 2562
ประกาศการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 56) 19 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 56) 14 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 58) 14 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 57) 13 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางจัดซื้อหินผุถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 84 ลบม. (ดู : 58) 4 ก.ค. 2562
ประกาศเอกสารสอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 59) 2 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210โทรศัพท์ : 077-369130 โทรสาร : 077-369130
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs