Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือบริการประชาชน
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   - อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 14) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (ดู : 103) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การกำหนดราคากลางพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 17) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 29) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศภาษีป้ายอัตราใหม่ (ดู : 50) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 36) 16 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 32) 14 ต.ค. 2563
ผลการสอบหาข้อเท็จจริง สำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 (ดู : 29) 9 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 22) 7 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 20) 6 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่สี่ (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 256) (ดู : 26) 6 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ทีี่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 26) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 (ดู : 24) 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 38) 15 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 68) 31 ส.ค. 2563
ประกาศชยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 82) 28 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 60) 14 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 41) 7 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 46) 3 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 54) 30 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 40) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 30) 21 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 31) 21 ก.ค. 2563
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 24) 16 ก.ค. 2563
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 27) 13 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 33) 8 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 38) 3 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ตำบลอิปัน (ดู : 39) 18 มิ.ย. 2563
กำหนด วัน เวลา ตรวจรบพัสดุตามโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง (ดู : 31) 11 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 67) 27 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 62) 9 เม.ย. 2563
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 62) 1 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 59) 1 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 55) 1 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 54) 1 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 60) 1 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 59) 25 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 67) 23 มี.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) (ดู : 58) 27 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 62) 21 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 61) 20 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 56) 20 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 81) 13 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 73) 12 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 73) 3 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 63) 31 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 91) 7 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 66) 2 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางจัดซื้อหินผุถมหลุมบ่อซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน และถมถนนภายในหมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน จำนวน ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ดู : 80) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 76) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศใช้แผนการศึกษา พ.ศ.2561-2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง (ดู : 81) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 80) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561 - 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ (ดู : 74) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การกำหนดราคากลางพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 61) 28 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 88) 19 พ.ย. 2562
ประกาศ อบต.อิปัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 83) 19 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันสมัยสามัญสมัยที่ 4 (ดู : 141) 18 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 93) 15 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 69) 4 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 72) 25 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210โทรศัพท์ : 077-369130 โทรสาร : 077-369130
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs