Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือบริการประชาชน
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
   นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   - อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 4) 27 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังแชมเปญของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 9) 20 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 32) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 45) 14 พ.ค. 2564
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 50) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 70) 26 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 63) 23 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน (ดู : 54) 23 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญ ประจำไตรมาสที่สอง (มค.64-มี.ค.64) (ดู : 92) 2 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 38) 29 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 81) 29 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 53) 19 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 60) 17 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 71) 16 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 58) 16 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 65) 15 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 55) 10 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และภารโรง (ดู : 40) 9 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 75) 2 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสวริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 49) 2 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 60) 22 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 44) 22 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (ดู : 101) 22 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 84) 16 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562 (ดู : 90) 9 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญ ประจำไตรมาสที่สี่ (ดู : 46) 2 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 55) 2 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ ประจำปี 2563 (ดู : 51) 2 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายควนกลางชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 23 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการยกระดับพร้อมกับขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 103) 12 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 61) 2 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน (ดู : 65) 5 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 53) 23 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.อิปัน หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน (ดู : 70) 19 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 53) 15 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 76) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน (ดู : 65) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 59) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.อิปัน หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 58) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการตีเส้นจราจรถนนสายวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 68) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 22 เมตร หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 55) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 47) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 44 เมตร บ้านบ่อพระ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน (ดู : 51) 14 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน (ดู : 54) 14 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน (ดู : 57) 2 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนกรีตเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 74) 23 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน (ดู : 69) 19 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 67) 19 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่สอง (เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) (ดู : 101) 4 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 81) 2 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีต ถนนสายซอยสวัสดี หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 90) 19 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเคี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน (ดู : 78) 5 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 80) 4 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.อิปัน หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 76) 1 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการสร้างเวทีอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.อิปัน หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 67) 1 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมย้ายถังแรงดันระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 69) 26 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 65) 26 ก.พ. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายไสท้อนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 83) 21 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 86) 11 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ดู : 94) 1 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210โทรศัพท์ : 077-369130 โทรสาร : 077-369130
E-mail Address : 6841607@dla.go.th
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs