Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือบริการประชาชน
   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   แผนพัสดุประจำปี
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจการสภา
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
   นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   กองทุนประกันสุขภาพ
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปี
กิจการสภา
   - รายงานการประชุมสภา
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   - อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.อิปัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564  (ดู : 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน (ดู : 28)
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 32)
นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน  (ดู : 17)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน (ดู : 23)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน (ดู : 16)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
 
กิจกรรมท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันสัญจร ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการศึกษนอกสถานที่-ศพด ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลอิปัน ประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบัณทิตน้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมวันแม่ อบต.อิปัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ตำบลอิปัน ประจำปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557‏
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชัน ปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557‏
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2557‏
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ปี 2557
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
  แทรกเตอร์พระราชทาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
  ภาพกิจกรรม-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210โทรศัพท์ : 077-369130 โทรสาร : 077-369130
E-mail Address : 6841607@dla.go.th
Copyright © 2018. www.eipun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs